Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

bluelagoon
2693 780f
Reposted fromdailylife dailylife viakoloryzacja koloryzacja
bluelagoon
0481 e769
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viamillys millys
8072 2ce0 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viayougurtway yougurtway
bluelagoon
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
bluelagoon
3180 2c15 500
Reposted fromuoun uoun viamillys millys
bluelagoon
Jeżeli nie podoba Ci się to, gdzie jesteś, zmień to. Nie jesteś drzewem.
— Jim Rohn
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakoloryzacja koloryzacja
6982 f2e0
Reposted fromamatore amatore viakoloryzacja koloryzacja
bluelagoon
Reposted frombluuu bluuu viakoloryzacja koloryzacja
bluelagoon
8210 5a9c
Reposted fromlittlefool littlefool viakoloryzacja koloryzacja

July 03 2015

bluelagoon
2214 d5e0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
2812 85f5 500
Reposted fromochgod ochgod viamillys millys
bluelagoon
7508 dfad
Iceland - Reykjavik bay - André Meinardus
Reposted frommeuzieumeuzieu meuzieumeuzieu viacharlie69 charlie69
bluelagoon
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons - Za moje dziecko
Reposted fromSabela Sabela viawilkstepowy wilkstepowy
bluelagoon
3607 8357
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamillys millys
bluelagoon
3603 2b88
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viamillys millys
bluelagoon
1188 a7a0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamillys millys
bluelagoon
5971 a04c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
bluelagoon
bluelagoon
Reposted fromHeadbanger Headbanger viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl